An Giang

Họ tên: Hồ Thanh Danh
Năm sinh: 1967 - Ngày vào hội: 2014 - CN: Sáng tác - Đảng viên
Sinh hoạt tại: CQ: Đoàn CMN tổng hợp An Giang
Địa chỉ: 334/17 đường Nguyễn Thanh Sơn F. Bình Khánh, Long Xuyên An Giang
Điện thoại: 0918.980347

Bút danh: Sô Kha
Vào Hội: 1999

Liên kết website
GEO: 10.7820266, 106.6987366
Hội Nhạc sĩ Việt Nam - Công tác Hội viên - congtachoivien.com
Work:
info@congtachoivien.com
Ho Chi Minh City, HCMC 700000
Vietnam
Cell: 0985 411 014
Hội Nhạc sĩ Việt Nam - Công tác Hội viên - congtachoivien.com Hội Nhạc sĩ Việt Nam - Công tác Hội viên - congtachoivien.com
TP.HCM Ho Chi Minh City, HCMC Vietnam
700000
info@congtachoivien.com
Điện thoại: 0989 041525 T2-T7 8am - 5:30pm Hội Nhạc sĩ Việt Nam - Công tác Hội viên - congtachoivien.com VND200000 - VND500000

Hội Nhạc sĩ Việt Nam - Công tác Hội viên

Hội Nhạc sĩ Việt Nam - Công tác Hội viên - congtachoivien.com