Chùm ảnh đội kèn Trại Đáy

Thứ Hai, 13-05-2019 | 4:54PM GMT+7

Hình ảnh

5/13/2019 4:54:17 PM

Phong trào văn nghệ xã Hải Minh huyện Hải Hậu tỉnh Nam Định phát triển khá mạnh với đội kèn Trại Đáy gồm 1000 người.


Photo: Trần Công Thủy

GEO: 10.7820266, 106.6987366
Hội Nhạc sĩ Việt Nam - Công tác Hội viên - congtachoivien.com
Work:
info@congtachoivien.com
Ho Chi Minh City, HCMC 700000
Vietnam
Cell: 0985 411 014
Hội Nhạc sĩ Việt Nam - Công tác Hội viên - congtachoivien.com Hội Nhạc sĩ Việt Nam - Công tác Hội viên - congtachoivien.com
TP.HCM Ho Chi Minh City, HCMC Vietnam
700000
info@congtachoivien.com
Điện thoại: 0989 041525 T2-T7 8am - 5:30pm Hội Nhạc sĩ Việt Nam - Công tác Hội viên - congtachoivien.com VND200000 - VND500000

Hội Nhạc sĩ Việt Nam - Công tác Hội viên

Hội Nhạc sĩ Việt Nam - Công tác Hội viên - congtachoivien.com